Všeobecné obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky (dalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a KOLOTOČE s.r.o., IČO : 47218495, DIČ : 2023802836 (dalej len "prevádzkovatel" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.petardy.sk (dalej len "systém").
1.2.VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na dialku prostredníctvom serveru www.petardy.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.
1.3.Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podla ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
1.4.Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
1.5.Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
2.Objednávka
2.1.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

2.2.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3.Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároven vzniká vzťah medzi zákazníkom a KOLOTOČE s.r.o.
2.4.Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.
3.Storno objednávky
3.1.Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykolvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázatelných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 100% z celkovej ceny tovaru.
3.2.Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • v prípade, ze objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávatela tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o dalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
4.1.Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebitela pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.
4.2.Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhladom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávatel kupujúcemu a kupujúci dodávatelovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

  • Kontaktovať dodávatela (vid kontakt), že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie penazí.
5.Cenové podmienky
5.1.Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH.

6.Poštovné a balné
6.1.KOLOTOČE s.r.o. si balné neúctuje a doručuje tovar priamo na adresu uvedenu pri obejdnavani tovaru.
7.Podmienky a možnosť platby za tovar
7.1.Prevodom 20% z celkovej sumy objednavky z účtu na bankové spojenie KOLOTOČE s.r.o. uvedené v potvrdzujucom emaily a naslednej platbe zvysnej čiastky pri osobnom odovzdani objednaneho tovaru.
7.2.Hotovostne v sídle firmy na základe dodacieho listu a vystaveného dokladu o úhrade.
8.Dodacie podmienky
8.1.Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podla dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do ca. 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Pri platbe prevodom je to zvyčajne 3 pracovné dni odo dna pripísania platby na účet predajcu.
8.2.Každý zákazník dostane potvrdzovaci email o uskutočnenej objednavke. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
8.3.Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu po predchádzajúcej dohode predávajúceho a kupujúceho v sídle KOLOTOČE s.r.o. prípadne v inom mieste.
8.4.Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
8.5.Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.V okruhu 30 km od Banskej Bystrice zabezpečujeme rozvoz tovaru. Pri vačsej vzdialenosti je rozvoz tovaru zavisly na vyske uskutočnenej objednavky
8.6.Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočnujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za doručenie tovaru a príp. dalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
9.Záručné podmienky a reklamačný poriadok
9.1.Tento reklamačný poriadok sa vztahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u KOLOTOČE s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
9.2.Ku každému tovaru zakúpenému vo firme KOLOTOČE s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložený dodací list a doklad o úhrade (predajný doklad), ktorá slúži zároven ako záručný doklad.
9.3.Záručná doba a jej podmienky sú bližšie určené v bode 9.4.
9.4.Záruka
Predávajúci ručí za to, že dodaný tovar je kompletný, funkčný, bez zjavných alebo skrytých vád.
Záručná doba začína plynúť odo dna prevzatia tovaru zákazníkom a trvá 2 roky. Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci vyplnením objednávky tovaru.
Zákazník je povinný oznámiť svoju reklamáciu emailom na reklamacie@petardy.sk . Po potvrdení zo strany predávajúceho a splnení podmienok pre vrátenie tovaru, zákazník pošle reklamovaný výrobok na nižšie uvedenú adresu (vid. nižšie v bode 10).
Zákazník v reklamácii podrobne opíše reklamovanú vadu, ako sa prejavuje a aký má vplyv na úžitkovosť výrobku. V prípade, že k výskytu vady došlo po istom čase používania výrobku, kedy a akým spôsobom sa o tejto vade dozvedel.
Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný bud s dalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.
10.Podmienky pre vrátenie tovaru:
10.1.Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:
  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,
  • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,
  • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti,

10.2.Pokial tovar nesplna niektorý z bodov uvedených v bode 10.1., kupujúci môže uplatniť práva z poskytovanej záruky. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Taktiež nie je možné reklamovať výrobky nadmerne opotrebované, výrobky ktorých vzhlad, či farba bola čiastočne zmenená v dôsledku používania, ked takáto zmena je prirodzenou vlastnosťou výrobku.
Obal, výrobok alebo jeho časti nesmie byt mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený), napr. poškriabaný, poškodený vplyvom vlhkosti, pôsobením agresívnych čistiačich prostriedkov, kyselín a zásad.
10.3.Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
KOLOTOČE s.r.o.
Námestie Štefana Moyzesa 4
974 01 Banská Bystrica
10.4.Upozornenie: Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakolko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
11.Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
11.1.KOLOTOČE s.r.o. upozornuje, že informácie uvedené na www.petardy.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byt aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
11.2.KOLOTOČE s.r.o. môže kedykolvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje večnú správnosť ich obsahu.
11.3.KOLOTOČE s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.
12.Ochrana osobných dát
12.1.KOLOTOČE s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša firma rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Používaním tohto internetového obchodu zákazník súhlasí so spracúvaním poskytnutých osobných údajov prevádzkovatelom a sprostredkovatelom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
12.2.Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromaždovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadatela o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a dalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si nadalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykolvek ich zasielanie ukončiť podla postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
12.3.Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchatelom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
13.Záverečné ustanovenia
13.1.Obchodné podmienky sú účinné dnom ich zverejnenia na internetovej stránke systému elektronického obchodného domu www.petardy.sk , pokial v nich nie je uvedený neskorší den účinnosti. Kupujúci registráciu v systéme bezvýhradne a neodvolatelne súhlasí s aktuálnymi obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
13.2.KOLOTOČE s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho, s čím kupujúci výslovne súhlasí. O zmene obchodných podmienok budú kupujúci informovaní prostredníctvom ich zverejnenia na internetovej stránke systému elektronického obchodného domu www.petardy.sk .